Technická dokumentace stavby poldru Kutřín

Technická dokumentace: Přehledný postup fází výstavby v prostoru hráze, Celková situace prostoru hráze – koordinační, Podrobná situace hráze, 3D vizualizace železobetonových konstrukcí, Funkční objekt výpustí, Převádění vody – situace a vzorové řezy, Bezpečnostní přeliv, skluz, vývar – podrobná situace, Půdorys stěn přelivu a skluzu, Rozvinutý pohled na stěny spadiště a přelivovou hranu, Strojní část hrazení migračního prostupu a základových výpustí hráze, Elektrotechnická část hrazení zákl. výpustí, Vodohospodářský monitoring (teplota, srážky, hladina v nádrži, přenos dat), Monitoring polohy a dálkového ovládání uzávěrů, Technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem, Stavebně konstrukční řešení, Posouzení stability hráze, Statické výpočty, Situace kácení – hráz

Související článek: Začala stavba hráze protipovodňového poldru Kutřín za půl miliardy – dojde i k revitalizaci Martinického potoka

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ – Technická zpráva
D.1.1-Technicka-zprava

PŘEHLEDNÝ POSTUP FÁZÍ VÝSTAVBY V PROSTORU HRÁZE – Textová část
 1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (7 MĚSÍCŮ)
  kácení dřevin, přístupové cesty, zřízení zařízení staveniště, vybudování betonárky, zřízení obtokového koryta, převedení toku, výkopové práce, převedení toku do provizorního koryta
 2. FÁZE (8 MĚSÍCŮ)
  výkopové práce, realizace podkladních betonů, injektáže, certifikace betonárky, převedení toku blokem funkčního objektu
 3. FÁZE (11 MĚSÍCŮ)
  dokončení výkopových prací, realizace podkladních betonů, injektáž, realizace ŽB konstrukcí, realizace zemních prací, realizace stavebních prací mimo prostor tělesa hráze
 4. FÁZE (10 MĚSÍCŮ)
  injektáže, realizace ŽB konstrukcí, provádění prací – objekt skladu, vstup do komunikační chodby, komunikační chodba, provádění prací mimo prostor tělesa hráze, zahájení stavebních prací na bezpečnostním přelivu, zahájení realizace válcovaných betonů
 5. FÁZE (9 MĚSÍCŮ)
  postupné provádění válcovaných betonů, dokončovací práce, zemní práce – násypy a terénní úpravy, stavební práce v prostoru tělesa hráze, dokončení realizace válcovaných betonů
 6. FÁZE (5 MĚSÍCŮ)
  zemní práce – násypy a terénní úpravy, realizace komunikace a stavební práce na koruně hráze, dokončení realizace hrubých česlí, realizace objektu horní strojovny, dodávka a montáž hradící tabule, montáže technologických zařízení a elektro, realizace komunikace, zkoušky funkčnosti technologie, rekultivace ploch staveniště, dokončení díla
D.1.1.1-Plan-vystavby-VD-Krounka-Kutrin-textova-cast

PŘEHLEDNÝ POSTUP FÁZÍ VÝSTAVBY V PROSTORU HRÁZE – Grafická a tabulková část
D.1.1.2-Plan-vystavby-VD-Krounka-Kutrin-graficka-tabulkova-cast1260x420

D.1.2.2.25.a-Faze-vystavby-v-prostoru-hraze

Celková situace prostoru hráze – koordinační
D.1.2.1.1-Celkova-situace-prostoru-hraze-koordinacni

Podrobná situace hráze
D.1.2.2.1-Podrobna-situace-hraze

3D vizualizace železobetonových konstrukcí
D.1.2.2.8.b-3D-vizualizace-zelezobetonovych-konstrukci

Funkční objekt výpustí
D.1.2.2.12-Funkcni-objekt-vypusti-Rez-I-I-II-II

D.1.2.2.13-Funkcni-objekt-vypusti-pricne-rezy

Převádění vody – situace a vzorové řezy
D.1.2.2.28.a-Prevadeni-vody-situace-a-vzorove-pricne-rezy

Bezpečnostní přeliv, skluz, vývar – podrobná situace
D.1.2.3-.01-Podrobna-situace_BP

PŮDORYS STĚN PŘELIVU A SKLUZU
D.1.2.3.-04-PUDORYS-STEN-PRELIVU-A-SKLUZU

ROZVINUTÝ POHLED NA STĚNY SPADIŠTĚ A PŘELIVNOU HRANU
D.1.2.3.-05-ROZVINUTY-POHLED-NA-ST-SPADISTE-A-PRELIVNOU-HR

Strojní část hrazení migračního prostupu a základových výpustí hráze
KutrinPS1_RDS_TZ_PN10

KutrinRDS2019_vyk_D131

KutrinRDS2019_vyk_D132

Elektrotechnická část hrazení zákl. výpustí – Technická zpráva
D.1.4.1-Technicka-zprava

Elektrotechnická část hrazení zákl. výpustí – Situace koruny hráze
D.1.4.2-Situace-koruny-hraze

Elektrotechnická část hrazení zákl. výpustí – Blokové schéma
D.1.4.2.1-Blokove-schema

VODOHOSPODÁŘSKÝ MONITORING (TEPLOTA, SRÁŽKY, HLADINA V NÁDRŽI, PŘENOS DAT) – Technická zpráva
D.1.5.1-VDH-monitoring-Technicka-zprava-

Monitoring polohy a dálkového ovládání uzávěrů
D_1.7.1-Technicka-zprava-PS-5

Technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem – Technická zpráva

Technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly se rozumí zjišťování technického stavu vodního díla určeného ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti, stability a možných příčin jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením deformací a polohových změn, sledováním průsaků, hodnocením výsledků provedených měření a obchůzek i souvisejících skutečností. Součástí TBD je i vypracování návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

D_1_6_01_technicka_zprava

Monitoring TBD – schéma umístění zařízení TBD na povrchu
D_1_6_02_situace

Monitoring TBD – podélný řez hrází
D_1_6_03_podelny

Monitoring TBD – Příčný řez blokem spodních výpustí v místě extenzometru
D_1_6_04_rez_blok_SV_extenzo

Monitoring TBD – Příčný řez blokem spodních výpustí v místě vztlakoměrných vrtů
D_1_6_05_rez_blok_SV_vztl_vrty

Stavebně konstrukční řešení
D.1.8.1-7-Kutrin

D1.8.8-technicka-zprava

Posouzení stability hráze
D.1.9-Posouzeni-stability-hraze

Statické výpočty
BP-SV

Situace kácení – hráz
D_1_12-Situace-kaceni-hraz

Poldr Kutřín – mapa

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v ZIP: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14368.html