Vybrané body ze zápisu schůze rady města Proseč

Zápis z 8. schůze Rady města Proseč konané dne 25. 4. 2024 (odkaz na kompletní zápis)

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky “Modernizace mateřské školy Proseč – Dodávka gastrotechnologie”

Rada města Proseč schvaluje výběr dodavatele Multi CZ s.r.o. (IČ 27488837), se sídlem Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, s nabídkovou cenou 2.022.260,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky “Modernizace mateřské školy Proseč – Dodávka gastrotechnologie” a schvaluje uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, a pověřuje starostu jejím podpisem.


Přijetí dotace MMR – IT pro zaměstnance stavebních úřadů

Rada města Proseč schvaluje přijetí dotace ve výši 110.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu NPO – Z716 IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů na projekt “431_Proseč_IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 2”. Jedná se o 100 % způsobilých nákladů na úhradu nákladů spojených s pořízením nového IT vybavení pro zaměstnance stavebního úřadu, které je nutné pro splnění části novely stavebního zákona s účinností od 1. 7. 2024.


Nabídka umístění PPL PARCELBOXu ve městě Proseč

Starosta a místostarosta, kteří absolvovali osobní jednání se zástupci firmy PPL, předložili zbývajícím členům rady města nabídku společnosti PPL na umístění jejich PARCELBOXu na vhodné pozemky v majetku města. Vhodné umístění by bylo u č.p. 344 nebo č.p. 70 v ulici Školní, kde je již umístěný Z-BOX. Je nutné prověřit možnosti vhodného umístění boxu i s ohledem na zásobování a inženýrské sítě. V této věci byli pověření místostarosta a radní Soukal.


Cenová nabídka na administraci zadávacího řízení “Modernizace učebny informatiky ZŠ Proseč”

Starosta informoval členy rady města, že je nutné v souvislosti s realizací akce “Modernizace učebny informatiky ZŠ Proseč” připravit veřejnou zakázku v souladu s podmínkami poskytovatele dotace (IROP). Veřejná zakázka bude muset být rozdělena na části, první část bude obsahovat IT a druhá část nábytek. Vzhledem k náročnosti administrace této zakázky je nutné oslovit externí firmu. V této souvislosti starosta předložil cenovou nabídku firmy AREA 2000 s.r.o., se kterou město dlouhodobě spolupracuje na veřejných zakázkách. Radní vyhodnotili cenovou nabídku jako akceptovatelnou a pověřili starostu objednávkou a dalším jednáním.

Rada města Proseč schvaluje cenovou nabídku na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky “Modernizace učebny informatiky ZŠ Proseč” od firmy AREA 2000 s.r.o. (IČ 25937774), objednávkou a dalším jednáním je pověřen starosta.


Záměr pronájmu části pozemku – k.ú. Proseč u Skutče

Starosta informoval členy rady města, že město obdrželo žádost o pronájem pozemku v k.ú. Proseč u Skutče k užívání jako pastvina a pro sekání trávy. Radní navrhli zveřejnit záměr na úřední desce, aby mohl být projednán na budoucích jednáních rady.

Rada města Proseč schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 468/1 o výměře 765 m2 v k. ú. Proseč u Skutče na základě žádosti ***.


Záměr prodeje pozemku – k.ú. Martinice u Skutče

Starosta informoval členy rady města, že město obdrželo žádost o odkup podílů pozemku v k.ú. Martinice u Skutče z důvodu zajištění budoucího přístupu k nemovitosti. Radní navrhli zveřejnit záměr na úřední desce, aby mohl být projednán na budoucím jednání zastupitelstva.

Rada města Proseč schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílu 5/6 z pozemku p.č. 2564 v k. ú. Martinice u Skutče na základě žádosti ***.


Cenová nabídka na parkoviště z vegetační dlažby – INSTAV Hlinsko

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na dokončení parkoviště z vegetační dlažby na místě demolice nemovitosti č.p. 16 za městským úřadem. Radní Soukal sdělil, že městská firma Prosečské služby není schopná kapacitně zvládnout dokončení této akce a proto bylo nutné oslovit stavební firmy z regionu. Kapacitně byla schopná zakázku přijmout pouze firma INSTAV Hlinsko, jejíž nabídka je nyní předkládána členům rady města. Ceny odpovídají současným rozpočtovým cenám.

Rada města Proseč schvaluje cenovou nabídku na akci „Proseč – parkoviště z vegetační dlažby“ od firmy INSTAV Hlinsko a.s. (IČ 25284959), objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta.


Zadání zakázky a smlouva o dílo na akci “Obnova kříže na Pasekách v Proseči”

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na akci “Obnova kříže na Pasekách v Proseči” od MgA. Petra Rejmana. Rada města se rozhodla zadat zakázku v souladu s ust. čl. I odst. 3 písm. a) Směrnice města Proseč č. 1/2020, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, napřímo vybranému dodavateli, a to na základě výborných referencí a velmi dobrých předchozích zkušeností s vybraným dodavatelem.

Rada města Proseč schvaluje v souladu s ust. čl. I odst. 3 písm. a) Směrnice města Proseč č. 1/2020, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo s MgA. Petrem Rejmanem (IČ 73985619) se sídlem Proseč 379, 539 44 Proseč na akci “Obnova kříže na Pasekách v Proseči” za celkovou cenu 91 355,- Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.


Zápis ze 7. schůze Rady města Proseč konané dne 11. 4. 2024 (odkaz na kompletní zápis)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obcí Bor u Skutče na akci “Rekonstrukce komunikace Proseč – Pasíčka”

Starosta informoval členy rady města, že na základě vzájemné dohody vedení města Proseč a obce Bor u Skutče bude akce “Rekonstrukce komunikace Proseč – Pasíčka” realizována také s finančním přispěním obce Bor u Skutče, protože komunikace vede přes území města Proseč, ale občané ve skutečnosti prioritně žijí v osadní části Pasíčka, která je součástí obce Bor u Skutče. Radní s uzavřením smlouvy jednohlasně souhlasí.

Rada města Proseč schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Bor u Skutče (IČ 00496987) a městem Proseč, předmětem smlouvy je přijetí dotace od obce Bor u Skutče na realizaci akce “Rekonstrukce komunikace Proseč – Pasíčka” ve výši 250 000,- Kč, podpisem smlouvy je pověřen starosta.

Oprava komunikace Proseč – Pasíčka: Smlouva o dílo


Cenová nabídka na zpevněnou plochu pro zařízení na srážení fosforu – ČOV Proseč

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku od firmy SWIETELSKY stavební na vybudování zpevněné plochy v areálu ČOV Proseč v souvislosti s realizací akce “ČOV Proseč – srážení fosforu”. Jedná se o novou zpevněnou plochu, na kterou bude umístěno zařízení pro dávkování síranu železitého. Toto opatření je realizováno na doporučení technologického dozoru ČOV a také ČIŽP. Radní souhlasí bez připomínek.

Rada města Proseč schvaluje cenovou nabídku od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ 48035599) na akci “zpevněná plocha – ČOV Proseč – srážení fosforu”, objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta.


Žádost o přidělení klubovny ve spolkovém domě – Český svaz chovatelů drobného zvířectva, z.o. Proseč

Starosta předložil členům rady města žádost Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, z.o. Proseč o přidělení klubovny v novém Spolkovém domě Proseč. Svaz chovatelů chce přidělené prostory využívat pro schůzky a odborný výcvik mladých chovatelů, uložení veškeré agendy spolku, pořádání schůzí z.o. a práci s mládeží při obnově chovu poštovních holubů. V objektu nebudou umístěna žádná zvířata. Radní se shodli po krátké diskuzi, že chovatelství má v Proseči dlouhou tradici a zájem mladých chovatelů byl vidět i během proběhlých chovatelských výstav, proto je nutné i tyto aktivity podporovat. Radní souhlasí s vyhověním žádosti.

Rada města Proseč schvaluje žádost Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, z.o. Proseč (IČ 69839531) o přidělení klubovny v II.NP ve Spolkovém domě Proseč na adrese Borská 137, Proseč, uzavřením smlouvy o výpůjčce klubovny ve je pověřen starosta.


Záměr prodeje částí pozemků – k.ú. Proseč u Skutče

Starosta předložil doručenou žádost o odkup částí pozemku u Prosečského rybníka, jejíž žadatelem je Jan Poslušný, který hned před projednáváním tohoto bodu oznámil, že je sám ve střetu zájmu a zdrží se diskuze a také hlasování o tomto bodu. Žadatel hodlá získaný pozemek využít pro výstavbu přístřešku pro garážové stání pro osobní automobil. Radní se po krátké diskuzi shodli na zveřejnění záměru na úřední desce, aby mohla být žádost předložena zastupitelům k dalšímu projednání.

Rada města Proseč schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků z p. č. 2131 a p. č. 1881/1 o výměře 171 m2 v k. ú. Proseč u Skutče na základě žádosti*** na úřední desce.


Zveřejnění záměru prodeje části pozemku – k.ú. Podměstí

Starosta předložil doručenou žádost o odkup částí pozemku v k.ú. Podměstí v ulici Za Potokem. Žadatel chce řešit částečně oplocený pozemek předchozím majitelem a také chce řešit parkování před svou nemovitostí. Radní se po krátké diskuzi shodli na zveřejnění záměru na úřední desce, aby mohla být žádost předložena zastupitelům k dalšímu projednání.

Rada města Proseč schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku z p. č. 673/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Podměstí na úřední desce, na základě žádosti pana***.


Pronájem pozemků za obecním domkem č.p. 33 – k.ú. Záboří u Proseče

Starosta společně s místostarostou informovali členy rady města, že jednali s vlastníky p.p.č. 111/2 a 152/3 v k.ú. Záboří u Proseče, které se nacházejí za obecním domkem v Záboří č.p. 33 o jejich odkupu. Město by uvedené pozemky chtělo využít pro umístění přístřešku na vybavení JSDH Záboří, mobiliář města a vybavení chovatelů pro výstavy (pozemky jsou blízko Rychtářových sadů). Vlastníci pozemků nechtějí prodej, ale byl nabídnut městu dlouhodobý pronájem s ročním fixním nájemným ve výši 10 tisíc korun. Město hledalo jinou alternativu, bohužel jiné vhodné pozemky nebyly nalezeny. Přestože je cena za pronájem vyšší, je vhodné si nyní tyto (již částečně využívané) pozemky pronajmout. Radní se po diskuzi shodli na uzavření nájemní nebo pachtovní smlouvy na oba pozemky s výhledem pokračování v jednání o jejich odkupu.

Rada města Proseč schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 111/2 a 152/3 v k.ú. Záboří u Proseče od *** za sjednanou cenu, uzavřením smlouvy je pověřen starosta.


Mobilní aplikace AppSisto

Starosta předložil členům rady města grafický návrh první verze aplikace města pro mobilní telefony. Radní se shodli, že návrh zatím neodpovídá představám města a bude nutné vytvořit další varianty, z nichž bude jedna vybrána a dopracována. Dalším jednáním byl pověřen starosta.


Přijetí dotace od Pk – Restaurování lidového nábytku ze sbírkového fondu města Proseč

Starosta informoval členy rady města, že Pardubický kraj nám schválil dotaci z podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na projekt “Restaurování lidového nábytku ze sbírkového fondu města”. V rámci tohoto projektu budou restaurovány 2 kusy umělecko-řemeslných polychromovaných děl – skříní z 19. století, které město získalo darem od Českobratrské církve evangelické Proseč.

Rada města Proseč schvaluje přijetí dotace ve výši 60 000 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci “Restaurování lidového nábytku ze sbírkového fondu města Proseč”, podpisem smlouvy je pověřen starosta.


Cenová nabídka na administraci souteže „Výběr partnerského subjektu pro realizaci výstavby obchodního domu Vyhlídka v Proseči“

Starosta předložil návrh na organizaci soutěže „Výběr partnerského subjektu pro realizaci výstavby obchodního domu Vyhlídka v Proseči“ externí nezávislou firmou a předložil její cenovou nabídku na administraci soutěže. Cílem soutěže je připravit předvýběr vhodného partnera pro výstavbu nového obchodního domu v Záboří (v lokalitě Vyhlídka). Zájem do termínu 7. 3. 2024 projevily celkem 3 subjekty, které budou nyní osloveny, aby předložily podmínky a konečnou nabídkovou cenu včetně návrhu smluv. S vítězem soutěže bude vedeno dále jednání již v rámci zastupitelstva, které o konečném výběru partnera rozhodne. Město se organizací soutěže snaží postupovat transparentně, poskytnout zájemcům rovné podmínky a vybrat pro město nejvhodnějšího partnera také z ekonomického hlediska.

Rada města Proseč schvaluje cenovou nabídku od firmy AREA 2000 s.r.o. (IČ 25937774) na administraci obchodní soutěže na „Výběr partnerského subjektu pro realizaci výstavby obchodního domu Vyhlídka v Proseči“, objednávkou je pověřen starosta.


Obchodní soutěž „Výběr partnerského subjektu pro realizaci výstavby obchodního domu Vyhlídka v Proseči“

V návaznosti na předchozí bod předložil starosta členům rady města text výzvy k podání nabídek a podmínek soutěže o nejvhodnější nabídku, v souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, pro „Výběr partnerského subjektu pro realizaci výstavby obchodního domu Vyhlídka v Proseči“. Radní během diskuze upřesnili jednotlivé podmínky, které si město stanovilo pro nového partnera. Podmínky obsahují termíny, nevratnou kauci a předkupní právo v případě nerealizace projektu ze strany partnera. Dalším jednáním s externí firmou byl pověřen starosta.

Rada města Proseč schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabídek a podmínek soutěže o nejvhodnější nabídku, v souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, pro „Výběr partnerského subjektu pro realizaci výstavby obchodního domu Vyhlídka v Proseči“, dalším jednáním byl pověřen starosta.


Zápis ze 6. schůze Rady města Proseč konané dne 27. 3. 2024 (odkaz na kompletní zápis)

Smlouva o poskytování služeb – Technické služby Hlinsko s.r.o.

Starosta předložil členům rady města návrh smlouvy s firmou Technické služby Hlinsko na likvidaci odpadu shrabky z česlí ČOV Proseč a hřbitovů města s účinnosti od 1. 4. 2024. Starosta doplnil, že tyto druhy odpadů likvidovala dosud společnost AVE CZ odpadové hospodářství, se kterou město na konci minulého roku vypovědělo smlouvu. Cílem je sjednotit dodavatele služeb města a zefektivnit procesy. Město je navíc díky členství ve svazku obcí Komunální služby Hlinecka zároveň částečným majitelem společnosti Technické služby Hlinsko. Ceny za které budou TS Hlinsko likvidovat tyto druhy odpadu jsou nižší, než za které je likvidovala společnost AVE. Radní souhlasí bez připomínek.

Rada města Proseč schvaluje smlouvu o poskytování služeb s firmou Technické služby Hlinsko s.r.o. (IČ 25951611) na zajištění odvozu a likvidaci odpadů z ČOV a hřbitovů, podpisem smlouvy je pověřen starosta.Zadání zakázky a smlouva o dílo na akci “Martinice – Oprava MK

Starosta předložil členům rady města na základě projednávaného bodu na minulém jednání rady města opět cenovou nabídku na opravu komunikace v místní části Martinice, která se nachází na pozemcích v majetku města. Městu bylo sděleno, že opravu bude provádět pro SÚS Pk firma SWIETELSKY stavební.

Z tohoto důvodu navrhl starosta, aby rada města v souladu s ust. čl. XII odst. 1 Směrnice města Proseč č. 1/2020, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, rozhodla o zadání zakázky “Martinice – Oprava MK” společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ 48035599). Rada města tímto využívá svého práva rozhodnout o přímém zadání jakékoliv zakázky malého rozsahu bez dodržení postupů dle směrnice, pokud uzná a zdůvodní, že z hlediska obecného zájmu je takový postup nutný. Obecný zájem je v tomto případě je dán skutečností, že úsek komunikace k opravě navazuje na opravovaný úsek silnice č. III/35410 ve vlastnictví Pardubického kraje, který k realizaci vybral v zadávacím řízení dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ 48035599). Tento dodavatel má tedy v místě plnění potřebnou techniku, mechanizaci, zařízení staveniště i personální kapacity, mimo to je stanoveno i přechodné dopravní značení. Zadání stejnému dodavateli je tedy výhodné z hlediska finančních úspor, neboť akce bude realizována bez vedlejších nákladů, prakticky pouze za cenu práce a materiálu, a je výhodné i z hlediska záruk.

Rada města Proseč schvaluje v souladu s ust. čl. XII odst. 1 Směrnice města Proseč č. 1/2020 (směrnice č. 1/2020 na webu města nedohledána), kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, uzavření smlouvy o dílo firmou firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ 48035599) na akci “Martinice – Oprava MK“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu)


Žádost o pronájem nebytových prostor – zubní lékař

Starosta informoval členy rady města, že uplynula zákonná lhůta pro zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce a je možné rozhodnout o poskytnutí nebytových prostor na adrese č.p. 240 ulice Zahradní, Proseč (bývalá ordinace dětského lékaře). Žadatelem je MUDr. Tomáš Mrkvička, který by chtěl v těchto prostorách mít zubní ordinaci a laboratoř.

Nájemné bude stanoveno na 100 Kč / m2 / měsíc, s čímž budoucí nájemce souhlasí. Město provedlo na své náklady rekonstrukci prostor a výmalbu. Nájemné je stanoveno na dobu 10 let, cílem dohody je získat nástupce zubního lékaře, případně druhého zubaře, který by mohl přijímat nové klienty s trvalým pobytem v Proseči. Radní s návrhem souhlasí.

Rada města Proseč schvaluje žádost MUDr. Tomáše Mrkvičky o pronájem nebytových prostor v č.p. 240 ul. Zahradní za účelem rozšíření zdravotnického zařízení – zubní ordinace. Smlouva bude uzavřena od 1. 5. 2024 na dobu určitou 10 let.
Zápis z 5. schůze Rady města Proseč konané dne 19. 3. 2024 (odkaz na kompletní zápis)

Předložené nabídky za pozemek na výstavbu obchodního domu v lokalitě Vyhlídka

Starosta informoval členy rady města, že do radou stanoveného termínu obdrželo město, na základě zveřejněného záměru na úřední desce, 3 nabídky na výstavbu obchodního domu v lokalitě Vyhlídka. Dvě nabídky (2 developeři) se týkají řetězce Penny Market a jedna nabídka je přímo od německého řetězce Norma. Všechny nabídky jsou označeny jako vstupní a nabízená cena není konečná.

Návrh usnesení: Rada města Proseč bere na vědomí předložené nabídky na výstavbu obchodního domu v lokalitě vyhlídka. (nabídky jsou přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Podmínky pro předložení konečných nabídek za pozemek pro výstavbu obchodního domu

Starosta na základě předchozího bodu navrhl další postup. Jednat dále se všemi 3 uchazeči do konečného
rozhodnutí zastupitelstva, obeslat všechny s dopisem a požádat je o upřesnění nabídky na základě požadavků města a také upřesnění nabídkové ceny na konečnou nabídkovou cenu. Radní během krátké diskuze projednali a schválili parametry pro prodej pozemku a stanovení nabídkové ceny. Starosta byl pověřen obesláním všech uchazečů.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje podmínky pro stanovení konečné nabídky pro zájemce za pozemky pro výstavbu obchodního domu v lokalitě Vyhlídka. Dalším jednání je pověřen starosta, místostarosta a radní Poslušný. (podmínky jsou přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 6/5/RM/2024 bylo schváleno.


Cenová nabídka na mapový portál a DTM

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na mapový portál MAPOTIP, včetně požadovaných rozšíření a funkce DTM editora. Město mělo dosud tento portál za zvýhodněných podmínek poskytnutý “na zkoušku”. Vzhledem k velmi dobré funkčnosti a možnému budoucímu nasazení pro zastupitele, zaměstnance a občany navrhuje starosta uzavřít na pokračování spolupráce novou smlouvu. Radní souhlasí bez připomínek.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje cenovou nabídka od firmy Mapotip Česko s.r.o. (IČ 07010770) na provoz mapového portálu a funkci editora DTM, podpisem smluv je pověřen starosta. (nabídka a návrhy smluv jsou přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 10/5/RM/2024 bylo schváleno.


Cenová nabídka na čištění sportovišť s umělým povrchem – hřiště Za Okály

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na čištění a údržbu víceúčelového hřiště “Za Okály”. Hřiště bylo naposledy modernizováno v roce 2019. V zájmu zachování jeho funkčnosti je nutné provést vyčištění povrchu včetně doplnění písku. Radní Soukal doporučil schválení nabídky a doplnil, že na hřišti jsou ze strany města plánovány další nezbytné práce a údržba.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje cenovou nabídku od firmy FM – Credit s.r.o. (IČ 27689166) na sezónní údržbu a čištění sportoviště s umělým povrchem “Za Okály”, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 11/5/RM/2024 bylo schváleno.


Cenová nabídka na opravu brankovišť na MFA

Starosta předložil doplňující nabídku od firmy EUROGREEN CZ na opravu brankovišť na městském fotbalovém hřišti. Oprava byla vyhodnocena jako nezbytná na základě místního šetření. Termín opravy bude řešen na základě domluvy s FK Proseč a rozpisem fotbalových utkání. Radní s návrhem souhlasí.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje cenovou nabídku od firmy EUROGREEN CZ s.r.o. (IČ 64651959) na provedení opravy brankovišť pokládkou kobercových trávníků, objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 12/5/RM/2024 bylo schváleno.

https://www.eurogreen.cz/fileadmin/_migrated/content_uploads/Hybridni_travnik_01.pdfZápis ze 4. schůze Rady města Proseč konané dne 27. 2. 2024 (odkaz na kompletní zápis)

Žádost o finanční příspěvek – spolek Naše Martinice z. s.

Starosta předložil členům rady města žádost spolku Naše Martinice o finanční příspěvek na činnost spolku v roce 2024. Součástí žádosti je přehled všech připravovaných akcí a aktivit. Radní souhlasí s vyhověním žádosti.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje poskytnutí finančního příspěvku (dotace) ve výši 15.000,- Kč na základě žádosti spolku Naše Martinice z. s. (IČ 04392825) na podporu činnosti spolku v roce 2024, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 6/4/RM/2024 bylo schváleno.


Cenová nabídka na opravu místní komunikace Martinice

Starosta předložil členům rady města orientační cenovou nabídku na opravu komunikace v místní části Martinice, která se nachází na pozemcích v majetku města. Starosta navrhuje počkat s potvrzením nabídky na základě informací ze SÚS Pk, kdy bude potvrzena oprava krajské komunikace IIII. třídy a také výběr zhotovitele SÚS Pk. Radní s návrhem souhlasí.

Návrh usnesení: Rada města Proseč bere na vědomí cenovou nabídku od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ 48035599) na akci “Martinice – Oprava MK” dle přílohy. Dalším jednáním a podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Zápis ze 3. schůze Rady města Proseč konané dne 2. 6. 2024 (odkaz na kompletní zápis)

Mobilní aplikace Proseč – AppSisto

Starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi. Na minulém jednání byl přítomný zástupce firmy AppSisto, který odprezentoval mobilní aplikace pro město Proseč. Všichni radní měli možnost si zmíněnou aplikaci otestovat. Je nutné se rozhodnout, zda využijeme nabídku a půjdeme cestou vlastní mobilní aplikace s kvalitním jádrem a podporou nebo zůstaneme u aplikace MUNIPOLIS (Mobilní rozhlas), kterou občané zatím příliš nevyužívají (licence končí 02/2025). Radní se shodli po krátké diskuzi na cestě vlastní aplikace, která bude připravena ke spuštění s upgradovaným webem města v létě 2024.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje cenovou nabídku na pořízení Mobilní aplikace Proseč od firmy AppSisto s.r.o. (IČ 04245253). Objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. (informace jsou přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 5/3/RM/2024 bylo schváleno.


Smlouva o spolupráci s Pardubickým krajem – projekt DTM2

Starosta informoval členy rady města, že v rámci grantového programu DTM2 (Digitální technická mapa) je Pardubický kraj připraven pomoci městu zmapovat DTI (Dopravní a technickou infrastrukturu). Jedná se o infrastrukturu, která je v majetku a správě města Proseč, v tomto případě se jedná o veřejné osvětlení a kanalizaci. Podpora pro město Proseč je alokována do výše 407 400 Kč. Radní souhlasí bez připomínek, podpisem smlouvy a dalším jednáním je pověřen starosta.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje smlouvu o spolupráci s Pardubickým krajem (IČ 70892822), předmětem smlouvy je spolupráce v rámci projektu Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM2), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 4/3/RM/2024 bylo schváleno.

Digitální technická mapa Pardubického kraje – vyberte Mapový klient pro veřejnost

Digitální technická mapa je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti. Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře.

Digitální technická mapa ČR (DTM) bude distribuovanou geografickou databází objektů staveb a inženýrských děl na povrchu a objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury (včetně staveb a objektů podzemních) popisující jejich skutečný stav v území. DTM ČR bude pokrývat celé území státu a bude zdrojem informací zejména pro účely územního plánování, umisťování a provádění staveb a k ochraně dalších důležitých veřejných zájmů v území. K provozu a správě DTM ČR bude zřízen Informační systém Digitální mapy veřejné správy v gesci ČUZK a dále Informační systémy Digitální technické mapy krajů provozované v přenesené působnosti krajskými úřady. Účelem Digitální technické mapy (dále DTM) je zajistit úplné a spolehlivé informace zejména o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavební řízení, územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a další agendy veřejné správy a činnosti, a to pro celé území ČR a přístupné z jednoho místa. Výstupy projektu pak budou sloužit všem uživatelům DTM, tj. investorům, správcům inženýrských sítí, občanům, veřejné správě, projektantům a geodetům. Při tvorbě DTM dojde k využití již existujících dat o sítích technické infrastruktury, komunikací a polohopisu ve vlastnictví obcí, kraje a dalších správců technické infrastruktury. Zohlednění pořizovaných dat DTM vychází z dotazníkového šetření měst a obcí Jihomoravského kraje a jeho analýzy, z konzultací se správci technické infrastruktury a cíli výzvy projektu.


Zveřejnění záměru směny části pozemku v k. ú. Martinice u Skutče

Starosta informoval členy rady města, že město dlouhodobě usiluje o získání pozemků pod komunikací v k.ú. Martinice u Skutče. Jedinou možností, jak získat jeden z posledních pozemků od soukromého vlastníka, je směna za jiný obecní pozemek, vlastník sám navrhl směnu za pozemek p.č. 2567/2 v k.ú. Martinice u Skutče. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedený pozemek slouží také jako jediná přístupová cesta pro majitele nemovitosti č.p. 43 Martinice, navrhli radní kromě zákonného zveřejnění záměru na úřední desce, také informovat o tomto záměru majitele uvedené nemovitosti. Budoucí nabyvatel navrhuje ošetřit přístup k uvedené nemovitosti pomocí zřízení věcného břemene s právem jízdy a chůze. Radní se shodli na zveřejnění záměru na úřední desce, obeslání majitelů nemovitosti č.p. 43 Martinice a předložit k projednání tento záměr zastupitelům města.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje zveřejnění záměru na úřední desce, směnu pozemku s dohodou o zřízení věcného břemene p. č. 2567/2 o výměře 302 m2 v k. ú. Martinice u Skutče ve vlastnictví města Proseč za pozemky p. č. 1200/7 o výměře 6 m2, část p. č. 2671/16 o výměře cca 260 m2 a část p. č. 2671/18 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Martinice u Skutče ve vlastnictví ***. (záměr je přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 6/3/RM/2024 bylo schváleno.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku pro výstavbu obchodního domu v k.ú. Záboří u Proseče

Starosta navrhl v souvislosti s probíhajícími jednáními se zástupci obchodních řetězců rozšířit zveřejnění
záměru o část p.p.č. 1600/1 v k.ú. Záboří u Proseč na celkových 4700 m2, které město může nabídnout
zájemcům (pozn. původní plocha 3600 m2 nevyhovuje žádnému řetězci vzhledem k požadavkům vytvořit
u domu minimálně 50 nových parkovacích míst). Radní navrhli zveřejnit záměr celý znovu v plné výměře, aby se předešlo budoucím komplikacím a stanovili také termín pro předložení nabídek pro zájemce, aby s nimi následně město mohlo vést jednání o podmínkách a prodejní ceně.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje zveřejnění záměru na úřední desce, prodeje pozemkové parcely č. 1600/54 o celkové výměře 3 589 m2 a části pozemkové parcely č. 1600/1 o výměře cca 1 111m2 v k. ú. Záboří u Proseče pro výstavbu obchodního domu a pověřuje starostu, místostarostu a radního Poslušného jednáním se zájemci o tento pozemek. (záměr je přílohou zápisu)
Výsledek hlasování:Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 8/3/RM/2024 bylo schváleno.


Zlepšení pokrytí mobilním signálem místních částí Paseky a Martinice

Starosta informoval členy rady města, že jednal o možnostech zlepšení pokrytí mobilním signálem v místních částech Paseky a Martinice se zástupci Pardubického kraje. Radní na základě těchto jednání pověřili starostu dalším jednáním v této záležitosti se zástupci MPO, ČTÚ a mobilních operátorů.

Návrh usnesení: Rada města Proseč bere na vědomí informace o možnostech jak postupovat při řešení problému s nedostatečným nebo žádným pokrytím mobilního datového signálu v místních částech Paseky a Martinice. (informace jsou přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Zápis z 2. schůze Rady města Proseč konané dne 23. 1. 2024 (odkaz na kompletní zápis)

Cenová nabídka na regeneraci fotbalového hřiště

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na revitalizaci městského fotbalového areálu.
Fotbalové hřiště, které je využíváno jako tréninkové i jako hlavní vyžaduje opět odborný zásah. Cenová nabídka je zpracována ve variantním řešením, radní navrhli využít full servis nabídku, která obsahuje vše potřebné a všechny úkony bude řešit odborná firma a s tím je schopná i garantovat záruku na provedené práce. Starosta navrhl zkusit využít na kofinancování obnovy sportoviště dotační titul Pardubického kraje. Radní po krátké diskuzi schválili plnou variantu obnovy.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje cenovou nabídku na regeneraci fotbalového hřiště v Proseči od firmy EUROGREEN CZ s.r.o. (IČ 64651959) za celkovou cenu 130 937,- Kč s DPH.
Objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 6/2/RM/2024 bylo schváleno.


Podání žádosti o dotaci na akci “Regenerace městského fotbalového hřiště v Proseči”

Starosta navrhl na základě předchozího bodu v tomto jednání připravit a podat žádost o dotaci na projekt
„Regenerace městského fotbalového hřiště v Proseči“, jehož součástí by byla regenerace trávníku a také nový vstup do fotbalového areálu. Radní souhlasí bez připomínek.

Návrh usnesení: Rada města Proseč schvaluje podání žádosti o dotaci z finančních prostředků Pardubického kraje v programu Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací (program C1) na projekt “Regenerace městského fotbalového hřiště v Proseči”. Přípravou a podáním žádosti jsou pověření Zuzana Hromádková a starosta. (výzva je přílohou zápisu)
Výsledek hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 10/2/RM/2024 bylo schváleno.