Město Proseč – Místní poplatky v roce 2022

Pro rok 2022 jsou stanovené platnými obecně závaznými vyhláškami následující druhy místních poplatků:

Poplatek za odpady
Povinnost platit poplatek má:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Sazba poplatku za poplatníka:
800 Kč poplatníci s trvalým pobytem nebo rekreační objekt
700 Kč poplatníci do 18 let a ve věku 70 a více let
– Od poplatku jsou osvobozeny do 3 let věku, osoby min. 6 měsíců mimo město, nápravném zařízení, léčebně dlouhodobě nemocných nebo dětském domově.

Splatnost: do 30. června 2022

Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 1141642319/0800
Variabilní symbol pro čísla popisná: 1340XY
Variabilní symbol pro čísla evidenční: 1340X0Y
X = kód obce
Proseč 1, Podměstí 2, Záboří 3, Paseky 4, Martinice 5, Česká Rybná 6, Miřetín 7
0 = označení rekreačního objektu
Y = číslo popisné/evidenční

Vzor variabilního symbolu:
poplatek za komunální odpad – čp. 421 Proseč : 13401421
poplatek za komunální odpad – ev. č. 17 Mířetín: 13407017

Poplatek ze psů
– Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Proseč.

– Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku:
200 Kč za prvního psa,
300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
100 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.
– Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozu-jící útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.

Splatnost: do 30. června 2022

Bezhotovostní platba:
Číslo účtu : 1141642319/0800
Variabilní symbol: 1341XY (postup sesta-vení variabilního symbolu je stejný jako u poplatku za komunální odpady)

Poplatek z pobytu
Plátcem poplatku je poskytovatel ubytování za úplatu, bližší informace v obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 nebo na po-kladně MěÚ Proseč.

Sazba poplatku:
20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Plátcem poplatku je každý, kdo užívá veřejné prostranství – tj. zábor, stánky, reklamní plochy atd. Bližší informace v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019

Plné znění obecně závazných vyhlášek je umístěno na webových stránkách města Proseč – https://www.mestoprosec.cz/obcan/vyhlasky