Poklepáním na základní kámen byla zahájena výstavba poldru Kutřín na Krounce a Martinickém potoku

29. 4. 2021 – Poklepáním na základní kámen byla zahájena výstavba poldru Kutřín na Krounce. Poldr bude stěžejním prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Novohradky. Cílem výstavby poldru je transformace povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků Krounky do odeznění povodně na Novohradce. Navrhované opatření zvyšuje míru ochrany před povodněmi v souladu s doporučením Plánu hlavních povodí ČR.

„Ministerstvo zemědělství v III. etapě programu Podpora prevence před povodněmi poskytlo dotaci více než 20 milionů korun na vybudování protipovodňového opatření v povodí Novohradky. V rámci IV. Etapy tohoto programu jsme na stavbu poldru Kutřín schválili dotaci více než 382 milionů korun. V letošním roce předpokládáme proplacení téměř 29 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Poldr Kutřín navazuje na dvě etapy výstavby protipovodňových opatření v povodí Novohradky, které proběhly v letech 2004-2005 a 2015-2016. Vliv poldru směrem po proudu klesá, ale projevuje se až po soutok Novohradky s Chrudimkou. Protipovodňová opatření na dolním úseku toku realizovaná na ochranu Q50 tak budou po realizace nádrže Kutřín fakticky chránit zástavbu na vodu stoletou.

Poldr je situována na Krounce pod obcí Kutřín, těsně pod soutokem s Martinickým potokem, v místech, kde údolní niva přechází do úzkého údolí nad obcí Předhradí. V zátopě poldru se nachází převážně luční a lesní pozemky. Výhodnost profilu zvoleného pro stavbu poldru spočívá zejména v tom, že při relativně krátké hrázi o délce 130,6 m a výšce hráze nad terénem 17,8 m je dosaženo významného retenčního prostoru až 3,6 mil. m3 při průtoku Q100 (celkový objem akumulované vody může dosáhnout 4,8 mil. m3).

Na základě požadavků orgánů ochrany přírody na maximální zachování kontinuity toku, tedy co nejkratší základové výpusti, a zároveň provozních požadavků na funkci vodního díla je poldr navržen jako betonová tížná hráz. Pro citlivější zapojení konstrukce hráze do krajiny budou návodní i vzdušní líc hráze opatřeny přísypy tvarovanými do teras, které budou simulovat prostředí okolních suťových svahů. V tělese hráze je navržen funkční objekt se dvěma spodními výpustmi a migračním prostupem. Za běžných průtoků bude migrační prostup plně otevřený a bude splňovat požadavky jak na migrační prostupnost, tak i na volný pohyb splavenin. Jako bezpečnostní prvek vodního díla pro zvládání extrémních povodní je navržen boční bezpečnostní přeliv situovaný u pravobřežního zavázání hráze s navazujícím skluzem od přelivu, který je zakončený vývarem.

Součástí výstavby poldru Kutřín bude i komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce 2 km. Revitalizace zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie vodního toku Martinického potoka, vznik zahloubených tůní v nivě Martinického potoka a vegetační úpravy. Státní podnik Povodí Labe dne 11. 1. 2021 uzavřel smlouvu s firmou OHL ŽS, a.s., která jako vybraný zhotovitel poldr Kutřín postaví. Smluvní cena dle smlouvy o dílo je 397 mil. Kč bez DPH. Stavební práce, které bude zhotovitel realizovat, plynule navážou na již dokončené přípravné práce, které spočívaly ve vykácení vzrostlé zeleně podél přístupové komunikace a kácení v prostoru budoucího tělesa hráze. Délka výstavby dle smlouvy o dílo byla stanovena na 45 měsíců od podpisu smlouvy.

Poldr Kutřín je v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje vymezen jako veřejně prospěšná stavba a je také prioritou státního podniku Povodí Labe i obyvatel chráněných obcí. Stavba bude spolufinancována z dotačního titulu Ministerstva zemědělství – Podpora prevence před povodněmi IV. etapa.

Zdroj: Tisková zpráva Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové