MÍSTNÍ REFERENDUM 11. 11. 2023: “Souhlasíte s tím, aby orgány obce Krouna umožnily umístění jedné větrné elektrárny na obecním pozemku p. č. 1/5 v katastrálním území Františky?”

Obec Krouna
53943 Krouna 218, tel. fax. 469341130,
e-mail:obec@krouna.cz, epodatelna@krouna.cz, web: www.krouna.cz

Datum: 26.09.2023
Číslo jednací: 01157/23

VYHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA OBCE KROUNA

v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Krouna č. 5/13/23 ze dne 18. září 2023

Usnesení č. 5/13/23 ze dne 18. září 2023:
Zastupitelstvo obce Krouna:

I. R e v o k u j e usnesení č. 4/9/23 přijaté na zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2023.

II. V y h l a š u j e konání místního referenda dle ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území obce Krouna, o otázce:
“Souhlasíte s tím, aby orgány obce Krouna umožnily umístění jedné větrné elektrárny na obecním pozemku p. č. 1/5 v katastrálním území Františky?” s následujícím odůvodněním:

Radě obce a Zastupitelstvu obce Krouna byl investorem (Wing Project 1, s. r. o., IČ 17817315) prezentován záměr výstavby jedné větrné elektrárny na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 1/5 v katastrálním území Františky, spočívající ve vybudování a provozu větrné elektrárny, položení a zřízení elektrického vedení a dalších souvisejících zařízení, vybudování a užívání montážních ploch, ploch pro jeřáby a přístupové cesty k elektrárně, a to ve vzdálenosti přesahující 1 km od nejbližšího objektu určeného k bydlení. Investor předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby a smlouvy o zřízení věcných břemen. Obec by v případě uzavření těchto smluv umožnila investorovi zahájit přípravné práce na projektu a vést související povolovací řízení, zahrnující také zjišťovací řízení EIA, ve kterém se posuzují vlivy záměru na vybrané složky životního prostředí a veřejné zdraví. Přínos pro obec by spočíval v ročním příspěvku investora ve výši 300.000 Kč ročně za 1 MW výkonu, tj. 1.950.000 Kč ročně při předpokládaném výkonu 6,5 MW, se zvyšováním na základě inflační doložky. Přímou finanční výhodu by záměr přinesl taktéž jednotlivcům (odběratelům elektrické energie na území obce), kteří by měli zájem o zapojení do systému se zvýhodněnou cenou silové elektrické energie 3 Kč/kWh bez DPH.

Proti záměru se vyslovili někteří občané obce, někteří vlastníci nemovitostí v katastrálním území Františky a zastupitelé. Zastupitelstvo obce proto přijalo na zasedání dne 28. 6. 2023 usnesení č. 4/8/23, kterým vzalo na vědomí došlá nesouhlasná vyjádření, takzvanou petici majitelů nemovitostí a občanů žijících na Františkách a v blízkém okolí a usnesením č. 4/9/23 schválilo, že o předložených smlouvách se bude hlasovat až po uskutečnění ankety mezi oprávněnými voliči s termínem uskutečnění do 30. září 2023. S ohledem na snahu o maximální zachování všech práv oprávněných osob se zastupitelstvo rozhodlo, že pouze vyhlášení referenda postupem dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaručí tajné hlasování na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.

III. S t a n o v u j e termín konání místního referenda na sobotu 11. listopadu 2023 v době od 8:00 do 16:00 hodin.

IV. S t a n o v u j e výši odměny pro místní a okrskovou komisi: předseda a místopředseda ve výši 2.000 Kč, člen komise ve výši 1.500 Kč; zapisovatel ve výši 1.800 Kč.

V. S c h v a l u j e rozpočtové opatření na technické zabezpečení konání místního referenda v částce do 60.000 Kč.

VI. U k l á d á starostovi obce zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zněním zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Petr Schmied
starosta obce