Úplná uzavírka silnice z Proseče do Martinic – rekonstrukce silnice

V termínu od 9. srpna do 31. srpna 2021 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/354 5, Proseč – odbočka Martinice – viz příloha.

Důvod uzavírky:
Rekonstrukce silnice – oprava krajnice a živičného krytu

Návrh objízdné trasy:
Z Proseče po silnici č. II/357 ke křižovatce se silnicí č. III/354 2, po silnici č. III/354 2 do obce Česká Rybná, po silnici č. III/354 9 ke křižovatce se silnicí č. III/354 5, po silnici č. III/354 5 k odbočce na Martinice (silnice č. III/354 10, a zpět viz příloha).


Zhotovitel stavby a jeho odpovědná osoba:
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Tovární 209, 537 01 Chrudim, IČO: 480 35 599; p. Miloš Licek, tel.: 608 238 938

Registr smluv: cena díla 6,58 mil. Kč

Soupis prací:
Všeobecné konstrukce a práce:
Dopravní značení – DIO: 67 000 Kč
Zemní práce:
Frézování asfaltové vrstvy tl 60 mm včetnč zametení a odvozu do 5 km (88 m2): 32 234 Kč
Komunikace:
Ošetření pracovních spár (22 m): 2 963 Kč
Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 250 mm (400 m2): 313 120 Kč
Zpevnéní krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm (2000 m2): 220 800 Kč
Postřik spojovací z asfaltu v množství 0.50 kg/m2 (16500 m2): 267 300 Kč
Vyrovnání krytu asfaltovým betonem ACO 11 + (620 t): 1 908 670 Kč
Asfaltový beton ACO 11+ tl 40 mm (8250 m2): 2 538 525 Kč
Ostatní konstrukce a práce:
Myti vozovky tlakovou vodou (8250 m2): 89 100 Kč
Celkem: 5 439 712,80 Kč + DPH = 6 582 052,49 Kč

  1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
  2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
  3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
  4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
  5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
  6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
  7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
  8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
  9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.