Obec Krouna oznamuje záměr obce uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby větrné elektrárny v katastrálním území Františky

https://www.krouna.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah497_3.pdf&original=ozn%C3%A1men%C3%AD%20VE_Podepsano.pdf

Oznámení záměru obce uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby na p.p.č. 1/5 v k.ú. Františky – větrná elektrárna – Oficiální stránka obce Krouna

Obec Krouna
539 43 Krouna 218
tel. 469341130, e-mail:obec@krouna.cz, epodatelna@krouna.cz, web: www. krouna.czČíslo jednací: OÚ 00726/23 V Krouně dne 9 .6. 2023


O Z N Á M E N Í
Obec Krouna na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oznamuje záměr obce uzavřít

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby
na pozemku parc. č. 1/5, lesní pozemek v katastrálním území Františky, obec Krouna

spočívající ve:

a) vybudování a provozu větrné elektrárny (dále též jako „VTE“);
b) položení a zřízení elektrického vedení a dalších souvisejících zařízení;
c) vybudování a užívaní montážních ploch, ploch pro jeřáby a přístupové cesty;
d) použití Pozemku jako rotorového prostoru;

kterým odpovídá právo Stavebníka a Pověřených osob:

a) k umístění, výstavbě, užívání, provozu, údržbě, opravám a modernizaci VTE, dále právo vstupu a vjezdu za účelem umístění výstavby, užívání VTE, provozu VTE, údržby VTE, oprav, modernizace a odstranění VTE;

b) k uložení, užívání, provozu, údržbě, modernizaci a opravám kabelového vedení, trafostanic a dalších potřebných zařízení na Pozemku, dále právo vstupu a vjezdu za účelem uložení, užívání, provozu, údržby, oprav, modernizace a odstranění kabelového vedení, trafostanic a dalších potřebných zařízení na Pozemku,

c) ke vstupu, vjezdu, chůzi, jízdě, umístění stavby montážních ploch, ploch pro jeřáby a zpevněné cesty v šířce 5 m způsobilé pro provoz nadměrného transportu na Pozemku, a dále užívání, údržbě, modernizaci, opravě montážních ploch, ploch pro jeřáby a zpevněné cesty způsobilé pro provoz nadměrného transportu na Pozemku,

d) k přesahu a provozu rotoru VTE v prostoru nad Pozemkem a povinnost Obce nevysazovat žádné rostliny a nebudovat stavby, které mohou omezovat otáčení rotoru.

Příloha: mapa s vyznačením záměru
K tomuto záměru se mohou občané vyjádřit do 27. 6. 2023.


Mgr. Petr Schmied
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 9. 6. 2023
Sejmuto z úřední desky dne 28. 6. 2023

IČ: 00270334 Datová schránka: y9tbk7v
DIČ: CZ00270334 Bank. účet: 1141622369/0800

Příloha k čj. OÚ 00726/23