Mapy dohlednosti zvažované větrné elektrárny na Františkách

Invesor PV Consulting by rád umístil větrnou elektrárnu na lesním pozemku, který vlastní obec Krouna, parcelní číslo 1/5 na katastrálním území Františky, za vysílačem mobilního operátora u silnice I/34 směr Polička.

Růžově je zobrazena dohlednost zvažované větrné elektrárny ve výšce 150 m.
Celková výška větrné elektrárny včetně vrtule je 200 m.


Růžová plocha tedy zobrazuje, odkud bude vidět minimálně 50 m výšky větrné elektrárny.
Zobrazena je pouze kruhová výseč do vzdálenosti 10 km od zvažované VTE.

Viditelnost: výška 150 m, poloha elektrárny je znázorněna červeno-žlutým kroužkem

Růžově je zobrazena dohlednost zvažované větrné elektrárny ve výšce 119 m.
Celková výška větrné elektrárny včetně vrtule je 200 m.
Výška stožáru je 119 m s poloměrem rotoru 81 m nebo výška stožáru 131 m s poloměrem rotoru 69 m.

Růžová plocha tedy zobrazuje, odkud bude vidět minimálně 81 m výšky větrné elektrárny.
Zobrazena je pouze kruhová výseč do vzdálenosti 10 km od zvažované VTE.

Viditelnost: výška 119 m, poloha elektrárny je znázorněna červeno-žlutým kroužkem

Františky, Martinice, Rychnov

Františky, Martinice, Rychnov. Poloha elektrárny je znázorněna červeno-žlutým kroužkem, Viditelnost: výška 150 m

Františky, Martinice, Krouna

Františky, Martinice, Krouna. Poloha elektrárny je znázorněna červeno-žlutým kroužkem, Viditelnost: výška 119 m

Krouna, Rychnov

Krouna, Rychnov. Viditelnost: výška 150 m

Pustá Kamenice

Pustá Kamenice. Poloha elektrárny je znázorněna červeno-žlutým kroužkem, Viditelnost: výška 150 m

Borová, Svatá Kateřina

Borová, Svatá Kateřina. Viditelnost: výška 150 m

Paseky, Proseč

Paseky, Proseč. Viditelnost: výška 150 m

Paseky

Paseky. Viditelnost: výška 119 m

Proseč

Proseč. Viditelnost: výška 150 m

Proseč

Proseč. Viditelnost: výška 119 m

Budislav

Budislav. Viditelnost: výška 150 m

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Regionální biokoridor a Regionální biocentrum je vyznačen fialovou šrafovanou oblastí.

https://mapy.pardubickykraj.cz/hv/pakr/PAKR?MAP=us&lon=16.1148925&lat=49.7604763&scale=30240

Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje

Preventivní hodnocení dopadu výškových vertikálních staveb technicitní povahy a větrných elektráren
(rozbory, opatření, metodika)

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, PARDUBICE

Vzrůstající počet žádostí o výstavbu zejm. větrných elektráren, velmi rozdílná kvalita hodnocení dopadů těchto staveb na krajinný ráz a díky skutečnosti, že tyto stavby mohou ovlivnit krajinný ráz velkého území a tím i v různé míře změnit uplatnění některých typických znaků, zadal Krajský úřad Pardubického kraje zpracování koncepčního materiálu představujícího tuto předkládanou studii, jejímž cílem je zodpovězení otázky umísťování výškových staveb s důrazem na větrné elektrárny a stožáry GSM ve smyslu výše uvedeného ministerského pokynu. Cílem je sjednocení postupu při posuzování vlivu výškových staveb a zejména větrných elektráren na krajinný ráz na území celého Pardubického kraje ve smyslu ustanovení §12 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Materiál umožňuje nejen sjednocení postupu v rozhodovací praxi, ale navíc předkládá investorům transparentní a volně přístupnou formou „pravidla hry“,
vycházející z platného legislativního rámce. Dalším důležitým aspektem předkládané studie je též proškolení vybraných pracovníků orgánů ochrany přírody v dané problematice.

studie-potencialniho-vlivu-vykovych-staveb-a-vtrny

Prostory, kde není možné umístit novou stavbu:
 • “Maloplošné” zvláště chráněné území.
 • Evropsky významná lokalita.
 • Vybrané přírodní parky (3 území z celkových 10).
 • Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 • Ochranné pásmo památného stromu.

Prostory, kde je umístění stavby podmíněné souhlasem orgánů ochrany přírody
 • Velkoplošná zvláště chráněná území – na území Pardubického kraje se jedná pouze o chráněné krajinné oblasti (CHKO).
 • Ochranná pásma chráněných krajinných oblastí (OP CHKO tvoří intravilán obcí, kterými prochází hranice CHKO, pouze u CHKO Železné hory není OP stanoveno, ovšem na hraniční obce se hledí, jako kdyby byly součástí CHKO).
 • Ochranná pásma “maloplošných” zvláště chráněných území.

Prostory, kde jsou stanoveny limity výstavby
 • Vybrané přírodní parky (7 z 10) (vyplývá nikoliv ze zřizovacích obecně závazných předpisů, ale z dikce § 12 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kdy k povolení a umístění staveb jako i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
 • Ptačí oblasti.
 • Významný krajinný prvek (VKP).
 • Územní systém ekologické stability (ÚSES).

Prostory, kde jsou stanoveny limity výstavby
 • Památkově chráněná území (nové stavby nesmí narušit urbanistickou strukturu, typické panorama, potírat současné dominanty apod. viz kap. 8)

Biotop zvláště chráněných druhů velkých savců

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (vlk, rys, medvěd, los) vymezený v rozsahu nutném pro zachování jejich existence na území ČR.

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0ff27c9de9fc434488a056bd0e2bed53

Vodní zdroje

https://dpp.pardubickykraj.cz/pp.dll?TMPL=MAPWND_MAIN&MU=001&MAP=4834
Poloha elektrárny je znázorněna červeno-žlutým kroužkem.