Začala stavba hráze protipovodňového poldru Kutřín za půl miliardy – dojde i k revitalizaci Martinického potoka

Stavba poldru v Kutříně na Krounce, kterou chce Povodí Labe chránit před povodněmi stovky lidí žijících v blízkosti řeky Novohradky, je na startu. Smlouva s dodavatelem je podepsána, od konce ledna 2021 se začalo stavět.

Povodí Labe vybralo společnost, která za 460 milionů korun s DPH vybuduje do roku 2024 protipovodňový poldr Kutřín na Chrudimsku. Hráz, která přehradí Krounku, bude dlouhá 136 metrů, vysoká 17,5 metru a měla by být schopna během povodní zadržet více než 3,5 milionu kubíků vody.

Ty by se rozlily na území 68 hektarů, což představuje přibližně sto fotbalových hřišť nebo plochu odpovídající sedmnácti Václavákům.

11. ledna 2021 byla podepsána smlouva o dílo s generálním zhotovitelem stavby, kterým je společnost OHL ŽS. Předání staveniště generálnímu zhotoviteli předpokládáme do konce ledna 2021. Délka výstavby je podle smlouvy 45 měsíců od podpisu smlouvy.

Pro obyvatele žijící na Novohradce je to skvělá zpráva, na kterou čekali roky. Záměr protipovodňové stavby začal vznikat po velkých záplavách v roce 1997. Suchá retenční nádrž na Krounce má ochránit oblast v povodí řeky Novohradky, do níž se Krounka vlévá. Při povodních by poldr zadržel přívalovou vlnu přítoku do doby, než záplavy v Novohradce odezní.

Lozice: Jen loni přišla povodeň třikrát „Mělo by nám to významně pomoci. Netrpělivě na to čekáme, jenom loni nás to tu vyplavilo třikrát. Potýká se s tím u nás asi patnáct domů, hodně nás to trápí,“ řekl starosta Lozic Jaroslav Novotný. Je si jistý, že poldr by takovým povodním zabránil. Novotný dodal, že kvůli protipovodňové ochraně vesnice plánuje Povodí Labe vybudovat podél břehů ještě hráze. „Ty ale nebudou muset být díky poldru tak vysoké,“ řekl Novotný.

Zatímco obce podél Novohradky se na stavbu těší, lidé v okolí budoucího poldru jejich nadšení nesdílejí. Proti stavbě se postavilo občanské sdružení Kutřín 42. Číslo v názvu sdružení odpovídá v době jeho založení počtu obyvatel této osady spadající pod obec Perálec. Lidem se nelíbil zásah do údolí, stavba vysoké hráze je podle nich zbytečná. Bojí se i následků rozlivu vody na desítky hektarů půdy v okolí. Povodí Labe kvůli akci vykoupilo čtyři rekreační objekty i chatový dětský tábor.

Součástí výstavby poldru bude i komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce dva kilometry. Povodí Labe zahájilo přípravné práce už v roce 2019. „Tyto práce spočívaly ve vykácení vzrostlé zeleně podél přístupové komunikace, další kácení probíhá v současné době v prostoru budoucí hráze,“ uvedla Bendová.

Stavba se bude odehrávat mimo veřejné komunikace, a tak si nevyžádá velká omezení v dopravě. „K úplnému uzavření komunikace číslo 358 by mělo dojít pouze v době rekonstrukce stávajícího přemostění Krounky u obce Kutřín. Podle platného harmonogramu zhotovitele by rekonstrukce přemostění měla probíhat v úplném závěru stavby, tedy k uzávěře dojde až v roce 2024,“ dodala mluvčí.

Příprava stavby poldru začala v roce 2010, ale pro neřešitelné majetkoprávní problémy byla v roce 2012 pozastavena. Teprve v roce 2014 po nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, které vymezují stavbu suché retenční nádrže jako stavbu veřejně prospěšnou, ji vedení státního podniku Povodí Labe znovu zařadilo do svého stavebního programu. Stavební povolení ale státní firma získala až v roce 2018.

PŘÍPRAVA VÝSTAVBY POLDRU KROUNKA – KUTŘÍN

Materiální škody významných povodní v roce 1997 vedly ke zpracování vyhledávací studie pro řešení protipovodňových opatření v povodí řeky Novohradky. Studie vytipovala několik možných řešení, z nich pak byla jako stavba s nejvýznamnějšími pozitivními vlivy transformačních účinků, efektivity a počtu ochráněných nemovitostí vyhodnocena suchá retenční nádrž na toku Krounka v Kutříně. Po realizaci protipovodňových opatření na dolním toku Novohradky v roce 2004 – 2005 a po opakované dvacetileté povodni v roce 2006, zahájil státní podnik Povodí Labe přípravu opatření na středním a horním toku a to této vodohospodářsky významné stavby.

Suchá nádrž – poldr Kutřín je prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Novohradky. Krounka je významným levostranným přítokem Novohradky, její vodnost je v ústí srovnatelná s hlavním tokem. Cílem výstavby poldru je transformace povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků do odeznění povodně na Novohradce. Stavba protipovodňové ochrany „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ je prioritou státního podniku Povodí Labe, Pardubického kraje i obyvatel chráněných obcí. Za předpokladu získání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude stavba realizována v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství – Podpora prevence před povodněmi III. etapa.

Technické parametry vodního díla

Suchá nádrž – poldr má prioritní vodohospodářskou funkci, kterou je zadržení a transformace povodňových průtoků a protipovodňová ochrana obcí ležících pod soutokem Krounky a Novohradsky.

Nádrž je situována na Krounce pod obcí Kutřín, těsně pod soutokem s Martinickým potokem, v místech, kde údolní niva přechází do úzkého údolí nad obcí Předhradí.

Suchá nádrž je schopna zachytit při max. hladině Q100 cca 3,65 mil m3 vody. V případě maximální kapacity nádrže při Q100 bude zatopená plocha 68 ha. Jako základní konstrukce hrázového tělesa byla navržena betonová tížná hráz, která je z návodní i vzdušné strany přisypána zeminou tak, aby bylo betonové těleso z větší části zakryto.

Délka hráze je 136 m, výška hráze nad terénem je 17,5 m, šířka koruny hráze je 3,5 m. Na koruně hráze je navržena zpevněná komunikace. Hráz nádrže je opatřena třemi základovými výpustmi a bočním bezpečnostním přelivem o délce přelivné hrany 25 m.

Za běžných průtoků bude ve funkci hlavní základová výpust, která bude plně otevřená. Hlavní základová výpust bude splňovat požadavky na migrační prostupnost i na volný pohyb splavenin. Její profil bude ve dně složený, tvořený protékanou kynetou a suchými bermami pro pohyb terestrických druhů. V zátopě poldru se nachází převážně luční a lesní pozemky. Při výstavbě musí být ze zátopy vymístěny 4 obytné objekty a chatový tábor.

Vzhledem k přírodním hodnotám řešeného území je návrh koncipován s ohledem na maximální možné zachování cenných stanovišť a podmínek pro chráněné druhy rostlin a živočichů. Součástí stavby poldru je revitalizace Martinického potoka v části plánovaného retenčního prostoru i nad ním v celkové délce 2 km. Revitalizace zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie vodního toku Martinického potoka, vznik zahloubených tůní v nivě Martinického potoka a vegetační úpravy v ploše retenčního prostoru.

Vzorový příčný a podélný řez hrází

Základní parametry stavby

ParametrHodnotaJednotka
Maximální výška hráze nad terénem17,5m
Délka hráze136m
Maximální kóta hladiny při průchodu PV100440,45m n.m.
Maximální kóta hladiny při průchodu PV1000441,81m n.m.
Maximální kóta hladiny při průtoku Q10 000442,34m n.m.
Objem retenčního prostoru3 600tis. m3
Zatopená plocha při plném retenčním objemu67,5ha
Délka hrany bezpečnostního přelivu25m
Kóta hrany bezpečnostního přelivu440,40m n.m.
Kóta koruny hráze442,70m n.m.

Majetkoprávní koncepce přípravy výstavby

Příprava této stavby byla zahájena již v roce 2010, ale pro neřešitelné majetkoprávní problémy byla v roce 2012 pozastavena. Neprodleně po nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, které vymezují stavbu suché retenční nádrže jako veřejně prospěšnou, bylo ke konci roku 2014 vedením státního podniku Povodí Labe rozhodnuto, že stavba bude zařazena do programu 129 260 „Podpora prevencepřed povodněmi III“, který navazuje na I. a II. etapu programu prevence před povodněmi realizované v letech 2002-2007. Tento program je prioritně zaměřen na realizaci efektivních technických protipovodňových opatření směřujících ke zvýšení retence, tedy opatření k řízeným rozlivům povodní, výstavbu poldrů a vodních nádrží. Po podrobném posouzení všech dostupných projekčních podkladů, externích právních i znaleckých posudků byl navržen časový harmonogram stavby, podle kterého bude v přípravě postupováno.

Základní časový harmonogram přípravy a realizace akce

  • Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí – květen 2015
  • Majetkoprávní vypořádání, zpracování dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení –2016/2017
  • Zahájení stavby – 2020
  • Dokončení stavby – dle smlouvy 2024

Územně plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Pardubického kraje

Dne 17. 9. 2014 byly vydány Zásady územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti dne 7. 10. 2014. ZÚR v kapitole vymezují mj. veřejně prospěšné stavby a opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanační území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V rámci protipovodňové ochrany je mimo jiné vymezen Poldr Kutřín (PPO8). Toto vymezení pro veřejně prospěšnou stavbu zásadách územního rozvoje je dle § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Rozhodnutí o umístění stavby a další postup majetkoprávní přípravy

V dubnu 2015 byly dokončeny přílohy pozemkového elaborátu včetně podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a byla zkompletována dokladová část projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí. Podle stanoveného harmonogramu byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí.Po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby budou na podkladě geometrických plánů vypracovány příslušné znalecké posudky určující výkupní ceny pozemků s tím, že kupní cena pozemku nebo stavby, včetně všech jejích součástí a příslušenství a cena práva odpovídající věcnému břemeni (služebnost rozlivu) bude sjednávána v kontextu platné oceňovací legislativy a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, v platném znění. Plánováno je individuální jednání s jednotlivými vlastníky a spoluvlastníky pozemků či staveb dotčených výstavbou suché retenční nádrže a uzavření příslušných smluvních vztahů (zejména smluv kupních a smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti rozlivu pro pozemky v zátopě suché nádrže). K žádosti o stavební povolení stavební zákon ukládá stavebníkovi předložit doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Pokud by po vyčerpání všech zákonem stanovených opatřeních nedošlo k dohodě o uzavření příslušných smluvních vztahů bude, vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, postupováno podle zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon č.184/2006 Sb., o vyvlastnění).

Veřejná zakázka: Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Zadávací dokumentace – soubory ke stažení: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14368.html

DBID: 14368
Systémové číslo: P20V00000816
Evidenční číslo zadavatele: 229160028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-024395
Datum zahájení: 20.07.2020
Nabídku podat do: 13.11.2020 10:00

Zadavatel
  • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
  • IČO: 70890005
  • Poštovní adresa: Hradec Králové – Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Zdroj: http://www.pla.cz – Kutrin_zakladni_informace.pdf, https://sindlar.cz/krounka-kutrin-vystavba-poldru/, https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14368.html